Литература

Чехов и музыка : метод.-библиогр. материалы / Сахалин. обл. универ. науч. б-ка, Отд. лит. и искусства ; [сост. С. Н. Дворчук ; ред. В. А. Малышева (отв. ред.) [и др.]. – Южно-Сахалинск, 2006. – 29 с.